ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.05.2004 N 399/442


Про внесення змiни до Порядку взаємодiї митниць i залiзниць України при перемiщеннi через митний кордон товарiв та iнших предметiв у вантажних залiзничних поїздах

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 червня 2004 р. за N 766/9365

     Вiдповiдно до Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV, Статуту залiзниць України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.98 N 457 (зi змiнами й доповненнями), та з метою вдосконалення порядку й умов перемiщення товарiв (вантажiв) у вантажних залiзничних поїздах через митний кордон України, а також взаємодiї митниць i залiзниць України наказуємо:

     1. Унести змiну до Порядку взаємодiї митниць i залiзниць України при перемiщеннi через митний кордон товарiв та iнших предметiв у вантажних залiзничних поїздах, затвердженого наказом Державної митної служби України й Мiнiстерства транспорту України вiд 30.03.2001 N 231/174 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.04.2001 за N 360/5551 (далi - Порядок), виклавши його в редакцiї, що додається.

     2. Начальникам митних органiв i дирекцiй залiзничних перевезень:

     2.1. У мiсячний строк привести у вiдповiднiсть до Порядку технологiчнi схеми взаємодiї митних органiв i залiзниць України пiд час перемiщення через митний кордон України товарiв (вантажiв) у залiзничних вантажних поїздах з урахуванням особливостей режимiв функцiонування пунктiв пропуску (пунктiв контролю) через державний кордон України для залiзничного сполучення та станцiй.

     2.2. Ознайомити посадових осiб митних органiв i залiзниць з вимогами Порядку та забезпечити їх виконання.

     3. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) i Департаменту правового забезпечення (Очич Ю.М.) Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Iванюка М.М. i заступника генерального директора Укрзалiзницi Мостового М.В.

Голова Державної митної служби України М.М.Каленський
Мiнiстр транспорту України Г.М.Кiрпа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України, Мiнiстерства транспорту України
30.03.2001 N 231/174
(у редакцiї наказу Державної митної служби України, Мiнiстерства транспорту України
вiд 28 травня 2004 р. N 399/442)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 червня 2004 р. за N 766/9365

ПОРЯДОК
взаємодiї митних органiв i залiзниць України пiд час перемiщення через митний кордон України товарiв (вантажiв) залiзничними вантажними поїздами

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою узгодження дiй посадових осiб митних органiв i залiзниць України, визначення їх прав, функцiональних обов'язкiв i вiдповiдальностi пiд час проведення ними операцiй з контролю й оформлення товарiв (вантажiв), що перемiщуються через митний кордон України залiзничними вантажними поїздами.

     1.2. Дiя Порядку поширюється на всiх юридичних i фiзичних осiб, якi перемiщують через митний кордон України товари (вантажi) у залiзничних вантажних поїздах, незалежно вiд форм власностi, мiсцезнаходження, наявностi пiльг тощо.

     1.3. Дiя Порядку поширюється на товари (вантажi), що перемiщуються через митний кордон України залiзничними вантажними поїздами (у вагонах, у контейнерах).

     Дiя Порядку не поширюється на вiйськовi вантажi, багаж, вантажобагаж i товари, що перевозяться пiдприємствами спецзв'язку.

     1.4. Термiни, що вживаються в цьому Порядку:

     акт загальної форми - документ, що засвiдчує факт затримки вагонiв та її причину;

     вагонна вiдправка - пред'явлений за однiєю залiзничною накладною товар (вантаж), для перевезення якого використовується окремий вагон;

     вантажовiдправник - зазначена в документi на перевезення вантажу (залiзничнiй накладнiй) юридична чи фiзична особа, яка довiряє вантаж залiзницi для його перевезення;

     вантажоодержувач - зазначена в документi на перевезення вантажу (залiзничнiй накладнiй) юридична чи фiзична особа, яка отримує вантаж;

     вiдправка - товар (вантаж), прийнятий до перевезення вiд одного вантажовiдправника за однiєю залiзничною накладною на однiй станцiї вiдправлення на адресу одного вантажоодержувача на одну станцiю призначення;

     документ контролю за доставкою (далi - ДКД) - документ (попередня митна декларацiя, попереднє повiдомлення або iншi встановленi для контролю за доставкою документи), що мiстить вiдомостi про перемiщуванi товари (вантажi), вiдправника, одержувача, транспортний засiб тощо й потрiбний для здiйснення контролю за перемiщенням цих товарiв (вантажiв) i транспортних засобiв мiж митницями;

     дрiбна вiдправка - пред'явлена за однiєю залiзничною накладною партiя товарiв, обмежена за вагою й обсягом, для перевезення якої не потрiбне надання окремого вагона (контейнера);

     залiзничнi накладнi СМГС i ЦIМ (далi - накладна) - основний перевiзний документ установленої форми, вiдповiдно оформлений i поданий залiзницi вiдправником разом з вантажем. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою угодою про перевезення вантажу, яка укладається мiж вiдправником i залiзницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача. Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантiї внесення належної провiзної плати та iнших платежiв за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станцiї призначення;

     запiрно-пломбувальний пристрiй (далi - ЗПП) - пристрiй одноразового використання, що складається з пломби в єдинiй конструкцiї з пристроєм для блокування й призначений для одночасного запирання й пломбування посадовими особами залiзниць та/або вантажовiдправникiв України та iнших країн дверей i люкiв вагонiв та контейнерiв;

     календарний штемпель станцiї - штемпель з найменуванням i кодом залiзничної станцiї та датою, вiдбиток якого проставляється посадовою особою залiзничної станцiї на перевiзних документах, ДКД, що пiдтверджує взяття залiзницею солiдарного зобов'язання про доставку товарiв (вантажiв) на станцiю призначення й про подання перевiзних та супровiдних документiв у строк, визначений митницею вiдправлення, а також виконання залiзницею операцiй з прийняття товарiв (вантажiв) до перевезення, з вивантаження їх i оформлення видачi;

     комерцiйний акт - документ, складений згiдно з додатком 16 до Угоди про мiжнародне залiзничне вантажне сполучення (далi СМГС) або вiдповiдно до статтi 52 Єдиних правил до договору про мiжнароднi залiзничнi перевезення вантажiв (далi - ЦIМ) згiдно з додатком 30 до Мiжнародних вантажних приписiв (ПIМ);

     маршрут - поїзд установленої маси й довжини, склад якого сформовано вантажовiдправником або залiзницею вiдповiдно до Правил технiчної експлуатацiї залiзниць, затверджених наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 20.12.96 N 411 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.02.97 за N 50/1854, i плану формування поїздiв;

     маршрутна вiдправка - партiя товару (вантажу), що перемiщується за однiєю накладною в кiлькостi, яка вiдповiдає ваговiй нормi або довжинi, установленiй для маршруту;

     митний перевiзник - залiзниця, яка здiйснює перевезення через митну територiю України товарiв (вантажiв), що перебувають пiд митним контролем, без застосування при цьому заходiв гарантування доставки товарiв (вантажiв) у митницю призначення, передбачених пунктами 1, 2 та 4 частини першої статтi 161 Митного кодексу України, i має лiцензiю на право здiйснення дiяльностi митного перевiзника;

     митниця вiдправлення (станцiя вiдправлення) - митний орган (залiзнична станцiя) на територiї України, з якого починається перемiщення товарiв (вантажiв), що перебувають пiд митним контролем;

     митниця призначення (станцiя призначення) - митний орган (залiзнична станцiя) на територiї України, де закiнчується перемiщення товарiв (вантажiв), що перебувають пiд митним контролем;

     мiсце загального користування - критий чи вiдкритий склад, а також дiлянка, спецiально видiлена на територiї залiзничної станцiї, закрiплена за залiзницею й використовувана для здiйснення операцiй з навантаження, вивантаження, перевантаження, сортування та зберiгання товарiв (вантажiв);

     переадресування - змiна вантажоодержувача або станцiї призначення;

     перевiзник - залiзниця, яка бере участь у перемiщеннi товарiв (вантажiв) i несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства України за доставку цих товарiв (вантажiв) зi станцiї (митницi) вiдправлення на станцiю (у митницю) призначення;

     перевiзнi документи - залiзнична накладна та iншi залiзничнi документи, що супроводжують вантаж;

     передатна вiдомiсть - документ, який засвiдчує факт передання товару (вантажу) залiзницею, що здає, залiзницi, що приймає, i складений вiдповiдно до додатка 36 (пунктiв 11.5, 50.2, 50.23, 50.24) до Службової iнструкцiї до СМГС ;

     прикордонна передавальна станцiя - остання перед кордоном iз сумiжною державою дiльнична чи сортувальна залiзнична станцiя, на якiй виконуються операцiї з технiчного, комерцiйного огляду вагонiв, оформлення перевiзних документiв, а також здiйснюються всi передбаченi законодавством види контролю стосовно товарiв (вантажiв), що перемiщуються залiзничним транспортом;

     супровiднi документи - документи, що мiстять данi про товар (вантаж) i на пiдставi яких ведеться облiк, здiйснюються прийняття, передання товару (вантажу) та взаємнi розрахунки мiж вантажовiдправником i вантажоодержувачем чи експедитором. До основних супровiдних документiв належать рахунок-фактура, iнвойс, специфiкацiя та iншi визначенi для здiйснення митного контролю документи, що додаються до перевiзних документiв;

     товар (вантаж) - будь-яке рухоме майно (у тому числi валютнi цiнностi, культурнi цiнностi), а також транспортнi засоби, за винятком транспортних засобiв, що використовуються виключно для перевезення товарiв (вантажiв) через митний кордон України;

     транспортний засiб - залiзничний рухомий склад (вагони всiх видiв, локомотиви, моторейковий транспорт), контейнери.

     Iншi термiни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке саме значення, що й у Митному кодексi України, Законi України "Про залiзничний транспорт" та iнших нормативно-правових актах.

2. Умови перевезення товарiв (вантажiв) пiд митним контролем

     2.1. Товари (вантажi), що перемiщуються через митний кордон України, пiдлягають митному контролю та митному оформленню.

     2.2. Оформленi вiдповiдним чином у митницi вiдправлення товари (вантажi) перемiщуються з цiєї митницi в митницю призначення пiд митним контролем.

     Перевезення товарiв (вантажiв) пiд митним контролем здiйснюється залiзницями вiдповiдно до угод про перевезення товарiв (вантажiв) у мiжнародному сполученнi, правил перевезень вантажiв залiзничним транспортом , затверджених наказами Мiнiстерства транспорту України та зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України (далi - Правила), а також законодавства України.

     Контроль за перемiщенням товарiв (вантажiв) мiж митницями здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства України.

     2.3. Залiзницi зобов'язанi доставити в митний орган, у зонi дiяльностi якого розташовано станцiю призначення, товари (вантажi) без будь-яких змiн упаковки або стану з непошкодженим митним забезпеченням, ЗПП або пломбами, а також ДКД, супровiднi й перевiзнi документи на цi товари (вантажi).

     2.4. Залiзницi здiйснюють перевезення товарiв (вантажiв) мiж митними органами як митнi перевiзники та гарантують обов'язкову доставку в митницю призначення товарiв (вантажiв), що перебувають пiд митним контролем.

     2.5. Залiзниця несе вiдповiдальнiсть за збереження вантажу вiд моменту його прийняття для перевезення й до моменту видачi одержувачу або передання згiдно з Правилами iншому пiдприємству (стаття 110 Статуту залiзниць України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.98 N 457 (зi змiнами й доповненнями ).

     2.6. Товари (вантажi), за винятком товарiв (вантажiв), перевезення яких згiдно з Правилами допускається без накладення ЗПП або пломб, перемiщуються мiж митницями пiд митним контролем з накладенням митного забезпечення в разi потреби й ЗПП або пломб у критих вагонах, контейнерах, ящиках, мiшках, тюках, iншiй упаковцi, облаштованих таким чином, щоб цi товари (вантажi) не можна було вилучити з опломбованого вантажного мiсця або помiстити в нього без видимих слiдiв розкриття чи пошкодження митного забезпечення, ЗПП або пломб, а також без слiдiв недостачi та пошкодження товару (вантажу) на вiдкритому рухомому складi.

     Допускається перемiщення товару (вантажу) пiд забезпеченнями митних органiв iнших країн. Такi забезпечення, зокрема пломби, визнаються митними органами України за умови їх вiдповiдностi вимогам, що висуваються до митних забезпечень, якi використовуються митними органами України.

     2.7. Митниця вiдправлення обов'язково встановлює строк доставки товарiв (вантажiв) у митницю призначення вiдповiдно до вимог Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, та статтi 41 Статуту залiзниць України з урахуванням виду транспорту, що використовується для такого перевезення, та iнших умов перевезення. Строк доставки обчислюється з 24-ї години дати прийняття товару (вантажу) до перевезення. Виконання (невиконання) Укрзалiзницею зобов'язання про доставку товару (вантажу) у митницю призначення визначається за датою, зазначеною у вiдбитку календарного штемпеля вiдповiдної станцiї.

     В окремих випадках, коли товар (вантаж) не може бути доставлений у митницю призначення в строк, установлений митницею вiдправлення, унаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, що перешкоджають руховi транспортного засобу, строк доставки товарiв (вантажiв) у митницю призначення може бути продовжений на час дiї таких обставин чи подiй.

     Пiсля прибуття товару (вантажу) на станцiю призначення у вiдповiдних графах усiх примiрникiв накладних проставляється вiдбиток календарного штемпеля станцiї, що є пiдтвердженням надходження товару (вантажу) на станцiю призначення.

     2.8. У випадках, зазначених у пунктi 2.7 цього Порядку, посадовими особами станцiї складається в трьох примiрниках акт загальної форми iз зазначенням у ньому дати, часу, причини затримки доставки товару (вантажу) у митницю призначення. Один примiрник цього акта разом iз заявою начальника станцiї про продовження строку доставки подається найближчому митному органу.

     У разi вiдсутностi на залiзничнiй станцiї пiдроздiлу митного органу посадова особа залiзничної станцiї телеграмою повiдомляє найближчу по шляху прямування станцiю, на якiй розташовано пiдроздiл митного органу, про потребу продовження строку доставки товару (вантажу) з обов'язковим зазначенням номерiв вантажних митних декларацiй (далi - ВМД), акта загальної форми, транспортних засобiв, накладних, а також обставин, що склалися, i про дату, до якої необхiдно продовжити строк доставки, та зобов'язується подати в разi потреби акт загальної форми.

     Митний орган, до якого звернулася посадова особа залiзничної станцiї, продовжує строк доставки товарiв (вантажiв) у митницю призначення вiдповiдно до роздiлу 2 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й доповненнями), i статтi 21 СМГС.

     2.9. Посадовi особи залiзниць не мають права видавати товари (вантажi), що перебувають пiд митним контролем, виконувати будь-якi операцiї з ними (навантажування, вивантажування, перевантажування, виправлення пошкоджень упаковки, розпакування, перепакування або змiну iдентифiкацiйних знакiв чи маркування, нанесених на упаковку) без дозволу митного органу.

     2.10. Посадова особа митного органу на пiдставi поданих посадовою особою залiзничної станцiї документiв визначає обов'язковi види контролю й послiдовнiсть їх проведення згiдно з вимогами Митного кодексу України i постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон" i вiд 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними".

     2.11. Товари (вантажi), що прибувають на станцiю призначення й перебувають пiд митним контролем, розмiщуються в мiсцях загального користування й перебувають пiд охороною залiзницi, а для здiйснення митних процедур можуть подаватися в iншi зони митного контролю, якi створюються на територiях залiзничних станцiй згiдно з вимогами Митного кодексу України i Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1947 (зi змiнами й доповненнями).

     2.12. У випадках, передбачених Митним кодексом України, вiдповiдальним за порушення митних правил є залiзниця в особi начальника дирекцiї залiзничних перевезень або начальника станцiї, до службових обов'язкiв якого входить забезпечення дотримання цих правил.

3. Порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарiв (вантажiв) пiд час увезення на митну територiю України

     3.1. Митний контроль i митне оформлення товарiв (вантажiв) починаються з моменту прийняття посадовою особою митницi вiдправлення повiдомлення прикордонної передавальної станцiї про перетин митного кордону транспортними засобами, якими цi товари (вантажi) увозяться на митну територiю України. Посадовi особи прикордонної передавальної станцiї зобов'язанi повiдомити посадових осiб цiєї митницi про прибуття товарiв (вантажiв) з-за кордону шляхом подання вiдповiдних документiв (передатної вiдомостi, перевiзних i супровiдних документiв).

     3.2. На прикордоннiй передавальнiй станцiї перевiзнi документи в пакетi дiаметром не бiльше нiж 95 мм (для можливостi пересилання його пневматичною поштою), опечатаному посадовою особою цiєї станцiї, передаються машинiсту локомотива.

     Порядок передання машинiсту локомотива перевiзних документiв визначено в роздiлi "Вказiвки про порядок пакетування, прийому, передачi та пересилки перевiзних документiв" Типового технологiчного процесу роботи дiльничної станцiї, затвердженого наказом Укрзалiзницi вiд 23.12.98 N 324/Ц.

     3.3. Посадовi особи митницi вiдправлення й прикордонної передавальної станцiї в порядку й у строки, установленi Технологiчним процесом роботи цiєї станцiї, погодженим з цiєю митницею, проводять перевiрку кiлькостi й номерiв транспортних засобiв, що прибувають, цiлiсть митних забезпечень iнших країн, ЗПП або пломб, схороннiсть товарiв (вантажiв) на вiдкритому рухомому складi тощо. Про всi виявленi такою перевiркою невiдповiдностi посадовi особи прикордонної передавальної станцiї складають акт загальної форми, а у випадках, передбачених Правилами та мiжнародними угодами, - комерцiйний акт. В актi також зазначається прiзвище та проставляється пiдпис посадової особи митного органу, яка брала участь у перевiрцi. Копiя акта подається митницi вiдправлення.

     3.4. Посадова особа митницi вiдправлення реєструє поданi посадовою особою прикордонної передавальної станцiї документи, перевiряє вiдповiднiсть їх передатнiй вiдомостi, достовiрнiсть, данi про митнi забезпечення iнших країн, ЗПП або пломби, вiдправника, наявнiсть супровiдних документiв i приймає одне з таких рiшень:

     про повернення товарiв (вантажiв) за кордон (у тому числi й за заявою вантажовласника або перевiзника);

     про неможливiсть пропуску товарiв (вантажiв) в Україну;

     про направлення товарiв (вантажiв) у митницю призначення пiд митним контролем;

     про проведення митного оформлення товарiв (вантажiв).

     3.5. Про прийняття рiшення про повернення товарiв (вантажiв) за кордон учиняється запис "Пiдлягає поверненню" у передатнiй вiдомостi й у накладнiй пiд найменуванням товару (вантажу), а також зазначаються пiдстави для повернення. Запис завiряється пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У разi повернення товарiв (вантажiв) з технiчних чи комерцiйних причин, а також у випадках, зазначених у статтi 21 СМГС, до перевiзних документiв додається акт загальної форми (комерцiйний акт).

     3.6. На прохання вантажоодержувача митне оформлення товарiв (вантажiв) у повному обсязi може здiйснюватися безпосередньо в митницi вiдправлення в порядку, установленому в роздiлi 4 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й доповненнями).

     3.7. Про прийняття рiшення про неможливiсть пропуску товарiв (вантажiв) в Україну вчиняється запис "Пропуск заборонено" у накладнiй пiд найменуванням товарiв (вантажiв), а також зазначаються пiдстави для прийняття такого рiшення. Запис завiряється пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу. Товар (вантаж) охороняється залiзницею й повинен бути вивезений з митної територiї України в день його ввезення або переданий митному органу на зберiгання. У разi вiдсутностi технiчних можливостей вивезти такi товари (вантажi) залiзниця надає митницi вiдправлення письмове пiдтвердження цього.

     3.8. У разi прийняття рiшення про направлення товарiв (вантажiв) у митницю призначення пiд митним контролем посадова особа митницi вiдправлення оформлює цi товари (вантажi) вiдповiдно до вимог роздiлу 4 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й доповненнями), з урахуванням вимог цього Порядку.

     На всiх перевiзних, супровiдних документах i ДКД посадова особа митного органу проставляє пiдпис i вiдбиток штампа "Пiд митним контролем".

     У разi надходження товарiв (вантажiв) iз-за меж митної територiї України в рiчковий або морський порт i перевантаження їх на прикордоннiй передавальнiй (припортовiй) станцiї цiєю станцiєю оформлюються перевiзнi документи. Товар (вантаж) перебуває пiд митним контролем i охороною залiзницi або порту.

     При надходженнi товарiв (вантажiв) iз-за меж митної територiї України у вагонах колiї 1435 мм здiйснюється в разi потреби перевантаження цих товарiв у вагони колiї 1520 мм та переоформлення перевiзних документiв на станцiях дiї транспортного права Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ).

     Пiсля прийняття залiзницею товарiв (вантажiв) до перевезення пiд митним контролем прикордонна передавальна станцiя проставляє на перевiзних документах i ДКД календарний штемпель станцiї.

     3.9. У разi виявлення порушення митних правил посадова особа митного органу, яка виявила це порушення, складає протокол про порушення митних правил вiдповiдно до вимог наказу Держмитслужби України вiд 21.04.2003 N 261 "Про затвердження форм процесуальних документiв у справах про порушення митних правил", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.2003 за N 348/7669.

     Документи на товар (вантаж), а в передбачених законодавством України випадках i товар (вантаж) вилучаються згiдно з протоколом про порушення митних правил або протоколом про вилучення товарiв (вантажiв) вiдповiдно до вимог наказу Держмитслужби України вiд 21.04.2003 N 261 "Про затвердження форм процесуальних документiв у справах про порушення митних правил", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.2003 за N 348/7669, примiрник якого залишається на залiзничнiй станцiї, на якiй здiйснювалося вилучення.

     3.10. Транспортнi засоби з товаром (вантажем), що прибули на станцiю призначення й перебувають пiд митним контролем, розмiщуються на цiй станцiї та перебувають пiд охороною залiзницi. Про прибуття товару (вантажу) посадова особа станцiї призначення повiдомляє митницю призначення та вантажоодержувача.

     На залiзничнiй станцiї, на якiй розташовано пiдроздiл митницi призначення, повiдомлення здiйснюється шляхом передання посадовою особою цiєї станцiї ДКД, перевiзних i супровiдних документiв цьому пiдроздiлу. Цей факт реєструється в спецiальному журналi залiзничної станцiї з обов'язковим зазначенням дати й часу.

     За вiдсутностi на станцiї призначення такого пiдроздiлу митниця призначення та залiзнична станцiя погоджують окремий порядок повiдомлення й передання документiв залежно вiд мiсцевих умов, який вiдображається в Технологiчному процесi роботи станцiї.

     3.11. Посадова особа митницi призначення пiсля отримання документiв вiд посадової особи залiзничної станцiї або вантажоодержувача чи вповноваженої ним особи проставляє вiдбитки штампа "Пiд митним контролем" у встановленому порядку.

     3.12. Забороняється видача товарiв (вантажiв), зазначених у пунктi 3.10 цього Порядку, з мiсць загального користування до закiнчення митного оформлення, крiм зазначених у цьому пунктi випадкiв.

     Допускається подача транспортних засобiв з товарами (вантажами) на пiд'їзнi колiї без проставлення на перевiзних документах пiдпису й вiдбиткiв особистої номерної печатки посадової особи митницi призначення за умови перебування цих товарiв (вантажiв) пiд охороною за зверненням вантажоодержувача. Охорона вагонiв з товарами (вантажами) здiйснюється вiдповiдно до пункту 4.6 глави 21 Правил обслуговування залiзничних пiд'їзних колiй (збiрник N 5 Правил перевезень вантажiв i тарифiв), затверджених наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 21.11.2000 N 644 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 24.11.2000 за N 875/5096.

     У разi неможливостi здiйснити декларування товару (вантажу) в обраний митний режим вантажоодержувач може розмiстити товар (вантаж) згiдно з вимогами Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.10.2003 N 674 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.11.2003 за N 1061/8382, й Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 05.12.2003 N 835 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2003 за N 1186/8507.

     З метою вивiльнення транспортних засобiв iноземних держав дозволяється перевантажувати товар (вантаж), що перебуває пiд митним контролем, в iншi вагони (контейнери) пiд контролем митного органу, у зонi дiяльностi якого вiдбувається перевантаження.

     3.13. Пiсля проведення митного оформлення товарiв (вантажiв) перевiзнi документи з вiдповiдними вiдмiтками, пiдписом i вiдбитками особистої номерної печатки посадової особи митницi призначення повертаються на станцiю призначення та служать пiдставою для видачi товарiв (вантажiв) вантажоодержувачу.

     У разi митного оформлення однорiдної продукцiї, що регулярно ввозиться у великих обсягах на митну територiю України, з використанням перiодичної митної декларацiї, оформленої згiдно з вимогами Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985 (зi змiнами й доповненнями), пiдставою для видачi товару (вантажу) вантажоодержувачу є поданi станцiї призначення примiрник перiодичної митної декларацiї (далi - ПМД), у графi D якої проставлено вiдбиток штампа "Пiд митним контролем", та перевiзнi документи з вiдповiдними вiдмiтками, проставленими згiдно з вимогами, зазначеними в частинi першiй цього пункту.

4. Порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарiв (вантажiв) пiд час вивезення їх за межi митної територiї України

     4.1. Для здiйснення митного оформлення товарiв (вантажiв) при вивезеннi їх за межi митної територiї України декларант повинен подати митницi вiдправлення ВМД, заповнену вiдповiдно до обраного митного режиму, iз зазначенням у вiдповiдних графах реквiзитiв накладної, номера вагона (контейнера) i ваги товару (вантажу). Якщо до моменту митного оформлення номер накладної невiдомий, то дозволяється його не проставляти.

     Для митного оформлення однорiдної продукцiї, що регулярно вивозиться у великих обсягах за межi митної територiї України, може використовуватися загальна вантажна митна декларацiя вiдповiдно до вимог Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом з використанням загальної вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 02.06.2003 N 380 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15.07.2003 за N 590/7911, або ПМД згiдно з вимогами Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985 (зi змiнами й доповненнями).

     4.2. Посадовi особи митницi вiдправлення проводять митне оформлення товарiв (вантажiв) у повному обсязi. Наявнiсть вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення на всiх аркушах ВМД є дозволом на перемiщення товарiв (вантажiв) у митницю призначення. Завершення митного оформлення засвiдчується пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки й штампа "Пiд митним контролем" посадової особи митницi вiдправлення в графi 26 "Вiдмiтки митницi" накладної СМГС та додаткового примiрника дорожньої вiдомостi, призначеного для станцiї вiдправлення, або в графi 35 "Примiтки митницi" накладної ЦIМ та корiнця накладної, призначеного для станцiї вiдправлення. У графi 23 накладної СМГС або в графi 36 накладної ЦIМ наводиться перелiк документiв, що перевозяться разом з товаром (вантажем), i зазначається номер ВМД.

     У разi оформлення ВМД на товар (вантаж), який перевозитиметься одночасно в декiлькох вагонах за окремими перевiзними документами, оригiнал ВМД долучається посадовою особою станцiї вiдправлення до перевiзних документiв на один з цих вагонiв. У графi 23 накладних СМГС або в графi 36 накладних ЦIМ на iншi вагони посадовою особою залiзницi вчиняється запис "Оригiнал ВМД N ... долучено до документiв на вагон N ...".

     У разi затримки вагона з оригiналом ВМД або ПМД з технiчних чи iнших причин на промiжнiй станцiї посадова особа цiєї станцiї перекладає ВМД або ПМД з пакета документiв на цей вагон до пакета документiв на iнший вагон, який рухається далi, про що робиться вiдмiтка в графi 23 накладної СМГС або в графi 36 накладної ЦIМ.

     4.3. ВМД, перевiзнi та супровiднi документи з вiдмiтками посадової особи митницi вiдправлення передаються декларантом або вповноваженою ним особою на станцiю вiдправлення для прийняття товарiв (вантажiв) до перевезення.

     Наявнiсть у цих документах вiдбитка календарного штемпеля станцiї, яка приймає товар (вантаж) до перевезення, свiдчить про взяття залiзницею солiдарного зобов'язання щодо перевезення товарiв (вантажiв) та щодо дотримання митних правил, установлених законодавством України.

     4.4. Посадова особа прикордонної передавальної станцiї зобов'язана повiдомити митницю призначення шляхом подання їй документiв (передатних вiдомостей, ВМД, ДКД, дозволiв на вивезення товарiв (вантажiв), оригiналiв накладних, додаткового аркуша дорожньої вiдомостi, фактур-специфiкацiй та iнших супровiдних документiв) у строк, визначений Технологiчним процесом роботи станцiї, погодженим цiєю митницею.

     4.5. Посадова особа митницi призначення в передатнiй вiдомостi вiдмiчає дату та час прийняття й повернення документiв.

     Тривалiсть проведення митного контролю й митного оформлення товарiв (вантажiв) визначається з урахуванням вимог Митного кодексу України та Технологiчного процесу роботи станцiї, погодженого митним органом.

     4.6. У разi надходження на прикордонну передавальну станцiю товарiв (вантажiв), щодо яких є потреба проведення митного огляду (переогляду), посадова особа митницi призначення здiйснює необхiднi митнi процедури вiдповiдно до законодавства України.

     4.7. У разi надходження на прикордонну передавальну станцiю товарiв (вантажiв) з порушенням вимог цього Порядку або товарiв (вантажiв), щодо яких є потреба провести митний огляд (переогляд), посадова особа митницi призначення в накладнiй пiд найменуванням товарiв (вантажiв) учиняє запис "Пропуск заборонено" i зазначає пiдставу для прийняття такого рiшення. Запис завiряється пiдписом i вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" посадової особи митницi призначення, а документи повертаються посадовiй особi станцiї. Про затримку товарiв (вантажiв) складається акт загальної форми, який пiдписується посадовими особами станцiї та митницi.

     З метою з'ясування додаткових вiдомостей, потрiбних для митного оформлення товару (вантажу), митниця призначення надсилає до митницi вiдправлення запит у день прийняття рiшення про заборону пропуску. Митниця вiдправлення зобов'язана надiслати митницi призначення всю необхiдну iнформацiю на такий запит не пiзнiше трьох дiб, а про швидкопсувнi товари (вантажi) - протягом доби пiсля отримання запиту.

     У разi неможливостi пропуску товарiв (вантажiв) на пiдставi отриманої iнформацiї посадова особа митницi призначення в накладнiй пiд найменуванням товарiв (вантажiв) зазначає пiдставу для прийняття такого рiшення. Вiдмiтка завiряється пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митницi призначення, а документи повертаються посадовiй особi станцiї.

     На пiдставi рiшення митницi прикордонна передавальна станцiя надсилає на станцiю вiдправлення телеграму для iнформування вантажовiдправника про затримку товару (вантажу) i її причини.

     4.8. Пiсля прийняття рiшення про пропуск товарiв (вантажiв) за межi митної територiї України ВМД i додатковий аркуш передатної вiдомостi залишаються в митницi призначення, а перевiзнi й супровiднi документи повертаються прикордоннiй передавальнiй станцiї.

     4.9. Товари (вантажi), перемiщенi через митний кордон України й повернутi залiзницею або митним органом сумiжної держави з прикордонної передавальної станцiї внаслiдок заборони пропуску на територiю цiєї держави, повертаються в Україну за перевiзними документами, з якими товар (вантаж) надiйшов на прикордонну передавальну станцiю України. До них додається за наявностi акт митного органу сумiжної держави про повернення товарiв (вантажiв), якщо їх повернуто митним органом, iз зазначенням причин повернення.

     Посадовi особи прикордонної передавальної станцiї України вiдразу пiсля прибуття такого товару (вантажу) повиннi передати перевiзнi й супровiднi документи посадовiй особi митницi призначення та iнформувати вантажовiдправника через станцiю вiдправлення.

     Вагони з таким товаром (вантажем) до з'ясування обставин i порядку подальшого перевезення перебувають на прикордоннiй передавальнiй станцiї пiд охороною залiзницi.

     4.10. Товари (вантажi), перемiщенi через митний кордон України й повернутi вантажоодержувачем, повертаються в Україну вiдповiдно до вимог роздiлу 3 цього Порядку.

5. Порядок проведення митного контролю та митного оформлення транзитних товарiв (вантажiв)

     5.1. Транзитнi товари (вантажi) пiдлягають декларуванню митницi вiдправлення вiдповiдно до Митного кодексу України i Закону України "Про транзит вантажiв".

     5.2. Транзитнi товари (вантажi), увезення яких на митну територiю України й транзит яких через цю територiю заборонено законодавством України, не пропускаються через митний кордон України й пiдлягають поверненню за кордон у строк, установлений Технологiчним процесом роботи прикордонної передавальної станцiї.

     5.3. Посадова особа митницi вiдправлення пiсля прийняття рiшення про можливiсть перевезення транзитних товарiв (вантажiв) через митну територiю України проставляє вiдбитки митного забезпечення в установленому порядку на всiх аркушах транзитної ВМД (накладної та дорожньої вiдомостi).

     5.4. Транзитнi товари (вантажi) можуть бути оглянутi митними органами в будь-якому пунктi пiд час перевезення, якщо є достатнi пiдстави вважати, що цi товари (вантажi) перевозяться з порушенням законодавства України.

     Порядок огляду товарiв (вантажiв) визначено в роздiлi 7 цього Порядку.

     5.5. Контроль за доставкою товарiв (вантажiв), що перемiщуються транзитом через територiю України, здiйснюється вiдповiдно до митного законодавства України.

     Змiна митного режиму транзиту на митний режим iмпорту з метою випуску товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України здiйснюється з дотриманням вимог, визначених у роздiлi 7 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й доповненнями).

     Така змiна режиму може бути здiйснена тiльки пiд час перебування товарiв на залiзничнiй станцiї, розташованiй на шляху транзиту, визначеному пiд час митного оформлення цих товарiв митницею вiдправлення в митному режимi транзиту.

6. Порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарiв (вантажiв) у разi переадресування

     6.1. Переадресування товарiв (вантажiв), що перебувають пiд митним контролем, унаслiдок змiни вантажоодержувача або станцiї призначення проводиться в порядку, установленому статтею 20 СМГС , за наявностi згоди митного органу, у зонi дiяльностi якого перебувають цi товари (вантажi), з дотриманням вимог, визначених у роздiлi 7 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й доповненнями).

     6.2. Для оформлення переадресування товарiв (вантажiв), що перебувають пiд митним контролем, вантажовiдправник, вантажоодержувач чи особа, ними вповноважена, зобов'язанi подати митному органу, зазначеному в пунктi 6.1 цього Порядку, а також залiзницi письмову заяву про переадресування товарiв (вантажiв) i документи, що пiдтверджують потребу переадресування товарiв (вантажiв) на iншу станцiю призначення.

     Переадресування товарiв (вантажiв) здiйснюється згiдно з Правилами переадресування вантажiв, затвердженими наказом Мiнтрансу України вiд 20.08.2001 N 542 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 10.09.2001 за N 794/5985, та мiжнародними угодами за наявностi згоди митного органу, у зонi дiяльностi якого перебувають цi товари (вантажi).

     6.3. Митний орган, зазначений у пунктi 6.1 цього Порядку, у разi переадресування товарiв (вантажiв):

     iнформує митницю вiдправлення й митницю призначення про переадресування товарiв (вантажiв) до iншої митницi призначення;

     контролює доставку товарiв (вантажiв) пiд митним контролем у таку митницю призначення.

     6.4. Митний орган має право вiдмовити в проведеннi переадресування в таких випадках:

     якщо це призведе до подiлу товару (вантажу) на частини;

     якщо переадресовуються окремi вагони маршруту, якi прямують за однiєю накладною;

     неподання документiв, потрiбних для оформлення митним органом переадресування.

7. Порядок проведення митного огляду товарiв (вантажiв) i транспортних засобiв, накладення й зняття засобiв iдентифiкацiї

     7.1. Митнi органи мають право проводити вибiрковий митний огляд транспортних засобiв i товарiв (вантажiв), що перемiщуються через митний кордон України, з метою перевiрки вiдповiдностi вiдомостей про вантаж, заявлених у перевiзних та супровiдних документах, фактичним даним або за наявностi достатнiх пiдстав уважати, що транспортнi засоби й товари (вантажi) перемiщуються через митний кордон України з порушенням митних правил.

     7.2. Рiшення про проведення митного огляду товарiв (вантажiв) i транспортних засобiв приймається митним органом у встановленому нормативно-правовими актами порядку.

     Перевантаження товарiв (вантажiв) з одного виду транспорту на iнший, а також з вагонiв однiєї колiї у вагони iншої здiйснюється пiд контролем митного органу, у зонi дiяльностi якого воно проводиться. Порядок перевантаження й контролю визначається Технологiчним процесом роботи прикордонної передавальної станцiї.

     7.3. Митнi забезпечення, ЗПП або пломби, застосованi пiд час перевезення товарiв (вантажiв) пiд митним контролем, можуть знiматися тiльки посадовими особами митних органiв у присутностi посадових осiб залiзницi, а пiсля завершення митного оформлення - вантажоодержувачем або залiзницею; якщо iснує реальна загроза знищення, безповоротної втрати або iстотного псування цих товарiв (вантажiв), - працiвниками залiзницi з негайним повiдомленням про це митному органу та поданням йому акта про розкриття вагона (контейнера тощо), який складається згiдно з додатком 18 до СМГС.

     7.4. Про накладене нове митне забезпечення посадовою особою митного органу робиться вiдмiтка в перевiзних документах i в актi про розкриття вагона (контейнера тощо).

     7.5. У разi зняття митних забезпечень, ЗПП або пломб i розкриття транспортних засобiв чи упаковки окремих вантажних мiсць для митного огляду посадовi особи митного органу в присутностi посадових осiб залiзничної станцiї складають Акт про проведення митного огляду товарiв за формою, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 14.10.2002 N 561 (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 07.11.2002 за N 877/7165.

     Акт про проведення митного огляду товарiв складається в 3 примiрниках:

     перший долучається до перевiзних документiв;

     другий залишається в справах митного органу, що проводив митний огляд;

     третiй залишається на залiзничнiй станцiї, де проводився митний огляд.

     Посадовими особами залiзничної станцiї складається також акт про розкриття вагона (контейнера тощо), який повинен бути пiдписаний посадовими особами залiзничної станцiї, на якiй проводилося розкриття, митного органу та iнших контрольних органiв, що брали участь у митному оглядi, i завiрений вiдбитком календарного штемпеля станцiї.

     Станцiя, що склала акт про розкриття вагона (контейнера тощо), у графi "Вiдмiтки залiзницi" накладної проставляє вiдмiтку про складення акта про розкриття вагона (контейнера тощо), яка завiряється пiдписом посадової особи цiєї станцiї та вiдбитком календарного штемпеля станцiї.

     Новi митнi забезпечення, ЗПП або пломби можуть накладатися посадовою особою митного органу або в її присутностi вантажовiдправником (вантажоодержувачем) чи залiзницею.

     Посадова особа митного органу робить у перевiзних документах вiдмiтки, якi засвiдчуються її пiдписом i штампом "Пiд митним контролем", про замiну митних забезпечень, ЗПП або пломб.

8. Порядок проведення митного контролю в разi аварiї або виникнення обставин непереборної сили

     8.1. Якщо пiд час перевезення товарiв (вантажiв) пiд митним контролем стало неможливим подальше їх транспортування через аварiю, виникнення обставин непереборної сили, несправнiсть транспортного засобу, то залiзниця перевантажує товари (вантажi) у присутностi посадової особи найближчого митного органу й оформлює акт загальної форми або в разi потреби - комерцiйний акт. Примiрник акта загальної форми або комерцiйного акта для митницi призначення долучається до перевiзних документiв.

     8.2. При неможливостi подальшого перевезення швидкопсувних товарiв (вантажiв) залiзниця повiдомляє про це найближчий митний орган, який уживає заходiв до митного оформлення цих товарiв (вантажiв).

     8.3. У разi неможливостi подальшого перевезення небезпечних товарiв (вантажiв) унаслiдок виникнення реальної загрози заподiяння шкоди природному середовищу, життю й здоров'ю людей залiзниця може самостiйно провести вантажнi операцiї з такими товарами (вантажами) згiдно iз законодавством України, негайно письмово повiдомивши про це найближчий митний орган i власника товару (вантажу).

9. Порядок проведення митного контролю в разi вiдчеплення вагонiв i порядок повернення помилково направлених товарiв (вантажiв)

     9.1. У разi вiдчеплення в дорозi (через несправнiсть рухомого складу, перевищення встановленої вагової норми або з iнших причин) одного або декiлькох вагонiв, на якi оформлено одну накладну, залiзнична станцiя складає про це акт загальної форми та досильну дорожню вiдомiсть вiдповiдно до Правил та угод про залiзничнi мiжнароднi сполучення. Перший примiрник акта долучається до основних перевiзних документiв, другий - до досильних, третiй - залишається на станцiї. При складаннi такого акта залiзнична станцiя переносить до нього з накладної та ДКД усi вiдомостi про результати митного оформлення всього вiдправлення. Про вiдчеплення вагона робиться вiдмiтка в накладнiй i дорожнiй вiдомостi та повiдомляється найближчий митний орган з метою iнформування митницi вiдправлення.

     Прикордоннi передавальнi станцiї ведуть облiк вагонiв, що рухалися в складi маршруту за межi України й були вiдчепленi в дорозi. Пiдставою для такого облiку є вiдмiтки в накладнiй i дорожнiй вiдомостi та акти загальної форми, складенi залiзничними станцiями, на яких було здiйснене вiдчеплення. Пропуск товарiв (вантажiв) за межi митної територiї України здiйснюється за рiшенням посадової особи митницi призначення, прийнятим на пiдставi цих даних.

     9.2. У разi виявлення залiзницею бездокументних товарiв (вантажiв) вона вживає заходiв до встановлення їх власникiв (вантажовiдправникiв, вантажоодержувачiв).

     За зверненнями залiзницi, власника (вантажовiдправника, вантажоодержувача) митний орган розглядає питання повернення товарiв (вантажiв) власнику (вантажовiдправнику, вантажоодержувачу). Пiсля прийняття рiшення про повернення товарiв (вантажiв) власнику (вантажовiдправнику, вантажоодержувачу) залiзниця здiйснює оформлення потрiбних документiв, а митний орган проставляє необхiднi вiдмiтки в документах для пропуску цих товарiв (вантажiв) через митний кордон України.

10. Порядок зберiгання товарiв (вантажiв), що є речовими доказами

     10.1. Товари (вантажi), вилученi в справi про порушення митних правил або про контрабанду, пiдлягають вивантаженню з транспортних засобiв i розмiщенню на складi митного органу або з дозволу митного органу - на зберiгання на складi залiзничної станцiї пiд митним контролем.

     10.2. Якщо стосовно товарiв (вантажiв), розмiщених на складах, судом прийнято рiшення про конфiскацiю, то витрати, пов'язанi з транспортуванням, зберiганням, експертною оцiнкою, сертифiкацiєю, реалiзацiєю, знищенням конфiскованих товарiв (вантажiв), що переходять у власнiсть держави, вiдшкодовуються вiдповiдно до Порядку вiдшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням, зберiганням, експертною оцiнкою, сертифiкацiєю, знищенням конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави та кошти вiд реалiзацiї якого надходять до державного бюджету, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Державної митної служби України вiд 02.04.99 N 96/168/197 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.04.99 за N 253/3546.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю Державної митної служби України С.М.Сьомка
Начальник Головного комерцiйного управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України С.П.Алєнiчев