МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2012 N 583


Про затвердження Порядку створення зон митного контролю

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
01 червня 2012 р. за N 879/21191


     Вiдповiдно до статтi 330 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI, пiдпункту 64 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, з метою забезпечення здiйснення митними органами митних формальностей наказую:

     1. Затвердити Порядок створення зон митного контролю, що додається.

     2. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
22.05.2012 N 583
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
01 червня 2012 р. за N 879/21191

ПОРЯДОК
створення зон митного контролю

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до частини першої статтi 330 Митного кодексу України.

     Порядок визначає механiзм створення зон митного контролю (далi - ЗМК), а також позначення ЗМК та їх меж.

     1.2. У цьому Порядку термiни i поняття вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексi України.

II. Створення ЗМК

     2.1. ЗМК створюються з метою забезпечення здiйснення митними органами митних формальностей стосовно товарiв та транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     ЗМК створюються митним органом, в зонi дiяльностi якого вони розташовуються, за погодженням:

     у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення - з вiдповiдним органом охорони державного кордону;

     у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон для морського, рiчкового, повiтряного та залiзничного сполучення - з вiдповiдним органом охорони державного кордону та адмiнiстрацiєю морських i рiчкових портiв, аеропортiв та залiзничних станцiй;

     у межах прикордонної смуги на державному кордонi - з вiдповiдним органом охорони державного кордону;

     у морських i рiчкових портах, аеропортах, на залiзничних станцiях, територiях пiдприємств - з адмiнiстрацiєю портiв, аеропортiв, залiзничних станцiй та пiдприємств;

     у разi здiйснення митного контролю у мiсцях, передбачених частиною другою статтi 220 Митного кодексу України, - з керiвниками залiзничних станцiй та вiдповiдного органу охорони державного кордону;

     на територiях вiльних митних зон промислового типу - з вiдповiдним органом управлiння цiєї зони;

     на будь-якiй дiлянцi мiсцевостi в межах митної територiї України - самостiйно.

     Рiшення про створення зони митного контролю (далi - Рiшення) за формою згiдно з додатком 1 до цього Порядку пiдписується керiвником вiдповiдного митного органу або уповноваженою ним особою.

     Рiшення реєструється в Журналi реєстрацiї рiшень про створення зон митного контролю (далi - Журнал) за формою згiдно з додатком 2 до цього Порядку. Журнал ведеться вiддiлом органiзацiї митного контролю митницi або iншим пiдроздiлом митницi, визначеним керiвником митницi.

     Пiсля реєстрацiї Рiшення, але до початку здiйснення митними органами митних формальностей, копiї Рiшення передаються (направляються) представникам усiх органiзацiй, з якими погоджувалось створення конкретної ЗМК.

     Строк зберiгання Рiшень - три роки пiсля припинення функцiонування ЗМК.

     2.2. Постiйнi ЗМК створюються у випадку регулярного знаходження на їх територiї товарiв, що пiдлягають митному контролю. Постiйнi ЗМК можуть створюватись:

     у визначених мiсцях пунктiв пропуску (пунктiв контролю) через державний кордон України;

     на територiях та в примiщеннях митниць, митних постiв;

     на територiях i в примiщеннях пiдприємств, вантажних митних комплексiв, митних складiв, складiв тимчасового зберiгання, вiльних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi за умови дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму зони митного контролю та здiйснення митного контролю в повному обсязi;

     в iнших мiсцях, визначених вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Додатком до Рiшення про створення постiйної ЗМК є план-схема, на якому позначаються межi постiйної ЗМК.

     2.3. Тимчасовi зони митного контролю створюються на час здiйснення митного контролю. Тимчасовi ЗМК можуть створюватись:

     на повiтряних суднах, стоянках повiтряних транспортних засобiв, у залах митного огляду та iнших примiщеннях аеропортiв i аеродромiв, що розташованi в межах пунктiв пропуску через державний кордон для повiтряного сполучення;

     у вагонах пасажирських поїздiв закордонного сполучення, на перонах вокзалiв, на територiях залiзничних станцiй, що розташованi в межах пунктiв пропуску (пунктiв контролю) через державний кордон для залiзничного сполучення;

     на суднах закордонного плавання, на причалах та iнших територiях морських i рiчкових портiв, що розташованi в межах пунктiв пропуску (пунктiв контролю) через державний кордон для морського та рiчкового сполучення;

     у мiсцях стоянки для транспортних засобiв, якi не пропущенi, в межах пунктiв пропуску (пунктiв контролю) через державний кордон для автомобiльного сполучення;

     на територiях та в примiщеннях митниць, митних постiв;

     на територiях i в примiщеннях пiдприємств, на складах органiзацiй - отримувачiв гуманiтарної допомоги за умови дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму зони митного контролю та здiйснення митного контролю в повному обсязi;

     в iнших мiсцях, визначених вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Для тимчасових ЗМК план-схема, на якому позначаються їх межi, розробляється у випадках, коли неможливо однозначно вказати (описати) межi ЗМК у Рiшеннi.

     2.4. Межi ЗМК у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України визначаються митними органами за погодженням з вiдповiдними органами охорони державного кордону та адмiнiстрацiями морських (рiчкових) портiв, аеропортiв, залiзничних станцiй. В iнших мiсцях на митнiй територiї України митнi органи у зонах своєї дiяльностi самостiйно визначають межi ЗМК та коло осiб, з якими вони погоджуються.

     2.5. Функцiонування ЗМК припиняється у разi:

     закiнчення строку, зазначеного у Рiшеннi, на який було створено ЗМК;

     завершення дiї пiдстав, вiдповiдно до яких була необхiднiсть у визначеннi територiї (примiщення) для здiйснення митних формальностей щодо товарiв i транспортних засобiв, їх зберiгання та перемiщення пiд митним контролем.

     Пiсля припинення функцiонування ЗМК митний орган, у зонi дiяльностi якого вона була розташована, вживає заходiв щодо зняття засобiв позначення ЗМК (меж ЗМК), iнформування представникiв всiх органiзацiй, з якими погоджувалось створення цiєї ЗМК, про припинення її функцiонування та внесення вiдповiдної iнформацiї до Журналу.

III. Позначення ЗМК та їх меж

     3.1. При створеннi ЗМК митнi органи здiйснюють заходи щодо забезпечення чiткого позначення ЗМК (меж ЗМК) на мiсцевостi.

     3.2. ЗМК та їх межi позначаються знаками прямокутної форми, на синьому фонi яких бiлим кольором виконано напис українською та англiйською мовами вiдповiдно - "Зона митного контролю" та "Customs control zone". Цi знаки є основним засобом позначення ЗМК. Розмiщення таких знакiв у мiсцях в'їзду (входу) до ЗМК є обов'язковим.

     Також межi ЗМК можуть позначаться шляхом нанесення напису "Зона митного контролю" ("Customs control zone") безпосередньо на огороджувальних спорудженнях та стiнах будiвель, що складають периметр цiєї ЗМК. У пунктах пропуску напис може бути доповнений мовою сумiжної країни.

     При позначеннi ЗМК додатково можуть застосовуватись (встановлюватись) щити з iнформацiєю щодо її меж, мiсць перетину митного кордону, перелiку осiб, якi мають доступ на її територiю, засобiв її позначення та iнших обставин, пов'язаних з її функцiонуванням.

     Знаки для позначення ЗМК на автомобiльних дорогах, на вулицях населених пунктiв тощо встановлюються вiдповiдно до законодавства України.

     3.3. Позначення меж тимчасових ЗМК здiйснюється за допомогою тимчасово встановлених знакiв, iнформацiйних стендiв та огорожi.

     3.4. Позначення ЗМК (меж ЗМК) здiйснюється пiсля пiдписання Рiшення стосовно її створення, але не пiзнiше початку здiйснення митними органами митних формальностей.

IV. Режим ЗМК

     4.1. Забезпечення дотримання режиму, законностi та правопорядку у ЗМК здiйснюється посадовими особами митного органу, у зонi дiяльностi якого вона створена.

     4.2. Доступ у ЗМК надається тiльки посадовим особам митного органу, якi безпосередньо беруть участь у здiйсненнi митних формальностей, посадовим особам органiв державної влади, якi здiйснюють передбаченi частиною першою статтi 319 Митного кодексу України види контролю пiд час перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, та декларантам на час здiйснення митними органами митних формальностей щодо товарiв та транспортних засобiв, якi пред'являються ними для митного контролю.

     4.3. Допуск у ЗМК iншим особам надається митним органом, у зонi дiяльностi якого вона створена, з дотриманням вимог Митного кодексу України та iнших нормативно-правових актiв.

     4.4. Посадовi особи, яким надається доступ у ЗМК, можуть перебувати в нiй тiльки в межах, необхiдних для виконання своїх прямих службових обов'язкiв. Такi посадовi особи не повиннi мати при собi товарiв, вивезення або ввезення яких на митну територiю України заборонено чи обмежено законодавством України.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку створення зон митного контролю

Форма

 
(найменування митного органу)

Рiшення про створення зони митного контролю

______________
(дата)
N ________________*
1. Мiсце та адреса, за якою створюється зона митного контролю:  
 
 
2. Мета та пiдстави (причини) створення зони митного контролю:  
 
 
3. Тип зони митного контролю (постiйна/тимчасова) та строк, на який вона створюється:
 
 
4. Межi зони митного контролю та засоби, якi використовуються для її позначення:
 
 
5. Назва пiдроздiлу митного органу, вiдповiдального за дотримання режиму зони митного контролю:
 
 
6. Iнша iнформацiя, що вiдображає особливостi функцiонування зони митного контролю i необхiдна для забезпечення дотримання режиму зони митного контролю (особливi приписи, заборони, обмеження, встановленi iншими нормативно-правовими актами):
 
 
7. План-схема зони митного контролю:  
(вказати: додається або не розроблявся)
     
(посада посадової особи митного органу, яка прийняла рiшення про створення зони митного контролю) (пiдпис, дата) (iнiцiали та прiзвище)

Зворотний бiк Рiшення про створення зони митного контролю

Створення зони митного контролю погоджено:

     
(посада посадової особи органу, з яким погоджується створення зони митного контролю) (пiдпис, дата) (iнiцiали та прiзвище)
     
(посада посадової особи органу, з якимпогоджується створення зони митного контролю) (пiдпис, дата) (iнiцiали та прiзвище)

Межi зони митного контролю погоджено**:

     
(посада посадової особи органу, з яким погоджуються межi зони митного контролю) (пiдпис, дата) (iнiцiали та прiзвище)
     
(посада посадової особи органу, з яким погоджуються межi зони митного контролю) (пiдпис, дата) (iнiцiали та прiзвище)

____________
     * Номер Рiшення формується за такою схемою:

XXXXX / ZZZZ,
1 2

     де 1 - першi п'ять цифр коду митного органу;
     2 - порядковий номер у Журналi реєстрацiї рiшень про створення зони митного контролю.

     ** За наявностi плану-схеми вiдмiтки про погодження меж зони митного контролю проставляються i на планi-схемi.

 

Додаток 2
до Порядку створення зон митного контролю

Журнал
реєстрацiї рiшень про створення зон митного контролю

_________________________________________________________
(найменування митного органу)

N
з/п
Номер рiшення про створення зони митного контролю Мiсце та адреса, за якою створюється зона митного контролю Тип зони митного контролю (постiйна/тимчасова) i на який строк вона створюється Посада, прiзвище та iнiцiали особи, яка пiдписала Рiшення про створення зони митного контролю Дата припинення функцiонування зони митного контролю Примiтки
1 2 3 4 5 6 7