МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012 N 634


Про встановлення порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 серпня 2012 р. за N 1381/21693


     Вiдповiдно до частини сьомої статтi 455 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року наказую:

     1. Затвердити:

     Порядок облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, що додається;

     Порядок заповнення граф картки облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами, що додається.

     2. Облiковi картки суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, оформленi до набрання чинностi цим наказом, уважаються дiйсними до 01 грудня 2012 року. Протягом цього строку зазначенi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi мають право звернутися до митного органу для взяття їх на облiк шляхом подання картки облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами, за формою, встановленою додатком 1 до Порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, затвердженого цим наказом. Пiсля закiнчення цього строку зазначенi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi беруться на облiк митним органом при першому здiйсненнi такими особами операцiй з товарами, контроль за якими вiдповiдно до Митного кодексу України та iнших актiв законодавства України покладено на митнi органи.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики Державної митної служби України (Юрченко К. Г.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня набрання чинностi Митним кодексом України вiд 13 березня 2012 року, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України А. А. Максюта

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 634
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 серпня 2012 р. за N 1381/21693

Порядок
облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

     1. Цей Порядок визначає процедуру взяття митними органами на облiк осiб (за винятком фiзичних осiб, якi не є фiзичними особами - пiдприємцями), якi здiйснюють операцiї з товарами (далi - особи, якi здiйснюють операцiї з товарами), а також вимоги до оформлення, використання, зберiгання, анулювання картки облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами (далi - картка облiку).

     2. Митнi органи здiйснюють взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами. Облiк здiйснюється одноразово за зверненням таких осiб, у тому числi засобами електронного зв'язку, до вiдповiдних митних органiв або при першому здiйсненнi такими особами операцiй з товарами, контроль за якими покладено на митнi органи.

     3. Облiк особи, яка здiйснює операцiї з товарами, здiйснюється митним органом, як правило, за мiсцезнаходженням особи згiдно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв за її зверненням (або зверненням уповноваженої нею особи), у тому числi засобами електронного зв'язку.

     4. При постановцi на облiк особи, яка здiйснює операцiї з товарами, їй присвоюється облiковий номер. Облiковий номер особи, яка здiйснює операцiї з товарами, є дiйсним на всiй митнiй територiї України i не може бути присвоєний iншiй особi.

     5. Для постановки на облiк для отримання облiкового номера особа, яка здiйснює операцiї з товарами, заповнює картку облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами, форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку.

     6. Особа, яка здiйснює операцiї з товарами (уповноважена нею особа), для постановки на облiк подає:

     два примiрники картки облiку;

     електронну копiю картки облiку;

     оригiнали та завiренi в установленому порядку копiї таких документiв:

     юридичнi особи:

     витяг з установчих документiв, який пiдтверджує право провадити зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть (копiя витягу має бути завiрена печаткою юридичної особи);

     довiдку органiв державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (копiя довiдки має бути завiрена печаткою особи);

     фiзичнi особи - пiдприємцi:

     копiю довiдки про взяття на облiк платника податкiв;

     представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi:

     свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi на територiї Українi, на яке поширюється дiя Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", видане центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики (копiя свiдоцтва має бути завiрена нотарiально або державним органом, що здiйснив реєстрацiю);

     довiдку органiв державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (копiя довiдки має бути завiрена печаткою представництва).

     7. Посадова особа митного органу, до компетенцiї якої належить взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами (далi - посадова особа митного органу), перевiряє:

     вiдповiднiсть електронної копiї паперовому примiрнику картки облiку;

     комплектнiсть документiв;

     вiдповiднiсть даних картки облiку даним, зазначеним у поданих документах;

     вiдповiднiсть копiй поданих документiв оригiналам.

     У разi вiдсутностi зауважень посадова особа митного органу повертає заявнику оригiнали документiв та приймає картку облiку до оформлення.

     8. Посадова особа митного органу завiряє примiрники картки облiку пiдписом та особистою номерною печаткою.

     9. Один примiрник картки облiку разом iз описом поданих документiв i копiями документiв, поданих для оформлення картки облiку, залишається у справах митного органу, другий примiрник картки облiку повертається заявниковi.

     10. Посадова особа митного органу вiдмовляє в оформленнi картки облiку особi, яка здiйснює операцiї з товарами, у таких випадках:

     документи поданi не в повному обсязi;

     вiдомостi, зазначенi у картцi облiку та її електроннiй копiї, не вiдповiдають вiдомостям, зазначеним у поданих разом з нею документах;

     картка облiку заповнена з порушенням вимог цього Порядку.

     11. У разi вiдмови в оформленнi картки облiку вiдмова, один примiрник опису та копiї всiх поданих документiв залишаються у справах митного органу та зберiгаються в окремiй справi - "Вiдмови в поставленнi на облiк" три роки або до моменту поставлення особи, що здiйснює операцiї з товарами, на облiк у митних органах.

     12. У разi звернення особи, яка здiйснює операцiї з товарами, засобами електронного зв'язку до вiдповiдних митних органiв для взяття її на облiк вона надсилає засобами електронного зв'язку заповнену картку облiку разом зi сканованими електронними копiями документiв, зазначених у пунктi 7 цього Порядку (у pdf-форматi), на електронну адресу, зазначену на офiцiйному веб-сайтi Держмитслужби України. На заповнену картку облiку та електроннi копiї документiв накладається електронний цифровий пiдпис особи, яка здiйснює операцiї з товарами.

     13. Пiсля надходження до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Державної митної служби України (далi - ЄАIС Держмитслужби) картка облiку разом з електронними копiями документiв пересилається засобами вiдомчої телекомунiкацiйної мережi до митного органу за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) особи.

     14. Посадова особа митного органу, до компетенцiї якої входить взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, за мiсцезнаходженням особи перевiряє отриману картку облiку та електроннi копiї документiв особи.

     15. У разi наявностi зауважень, а саме, якщо:

     електроннi копiї документiв надiсланi не в повному обсязi;

     виявлено невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у картцi облiку, вiдомостям, зазначеним в електронних копiях документiв;

     картка облiку заповнена з порушенням вимог цього Порядку,

     посадова особа митного органу зазначає зауваження у полi "Вiдмiтки посадової особи митного органу" картки облiку та надсилає її на електронну адресу особи, яка зазначена в картцi облiку. У цьому разi процедура електронного облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами, припиняється. Облiковий номер особi не присвоюється.

     16. У разi вiдсутностi зауважень посадова особа митного органу протягом доби з моменту подачi документiв, зазначених у пунктi 7 цього Порядку, оформлює картку облiку (в тому числi подану засобами електронного зв'язку) шляхом реєстрацiї її в журналi реєстрацiї карток облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами. Форма зазначеного журналу наведена в додатку 2 до цього Порядку. Вiн ведеться в електронному виглядi та зберiгається у справах пiдроздiлу митного органу, що здiйснює взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами.

     17. Номер картки облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами, складається з таких елементiв:

      /         /              
1   2   3
,

     де елемент 1 - першi три цифри коду митного органу;

     елемент 2 - чотири цифри року;

     елемент 3 - порядковий номер реєстрацiї в журналi реєстрацiї карток облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами.

     18. При оформленнi картки облiку з використанням засобiв електронного зв'язку посадова особа митного органу заповнює поля "Облiковий номер особи" та "Вiдмiтки посадової особи митного органу" картки облiку, надсилає її на електронну адресу особи, яка здiйснює операцiї з товарами, та одночасно надсилає оформлену картку облiку до ЄАIС Держмитслужби. На картцi облiку в полi "Вiдмiтки посадової особи митного органу" робиться вiдмiтка про те, що картка облiку подавалась засобами електронного зв'язку та потребує перевiрки електронних копiй документiв на вiдповiднiсть їх оригiналам при першому зверненнi особи, яка здiйснює операцiї з товарами, для здiйснення митного оформлення товарiв.

     19. У разi оформлення картки облiку засобами електронного зв'язку при першому зверненнi особи, яка здiйснює операцiї з товарами, митним органом, який здiйснює митне оформлення товару, протягом доби здiйснюється перевiрка вiдповiдностi документiв, якi є пiдставою для взяття на облiк у митному органi, електронним копiям зазначених документiв, якi зберiгаються в ЄАIС Держмитслужби.

     20. Про проведену перевiрку вiдповiдностi електронних копiй документiв їх паперовим копiям посадова особа митного органу оформлення товару робить вiдповiдну вiдмiтку у полi "Вiдмiтки посадової особи митного органу" картки облiку.

     Картка облiку з вiдповiдними вiдмiтками про здiйснену перевiрку документiв надсилається до ЄАIС Держмитслужби.

     21. У разi необхiдностi внесення змiн до вiдомостей, якi були заявленi в картцi облiку, особа, яка здiйснює операцiї з товарами, до прийняття митної декларацiї до оформлення звертається, у тому числi засобами електронного зв'язку, до митного органу за своїм мiсцезнаходженням (мiсцем проживання).

     22. Для внесення змiн до картки облiку особа, яка здiйснює операцiї з товарами, надає, у тому числi засобами електронного зв'язку, такi документи:

     звернення у довiльнiй формi з проханням внести змiни iз зазначенням причини їх внесення;

     картку облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами, з її облiковим номером та з унесеними до неї змiнами;

     копiї документiв, що наведенi у пунктi 7 цього Порядку (або електроннi копiї документiв (у pdf-форматi) при зверненнi засобами електронного зв'язку), до яких або на пiдставi яких вносяться змiни.

     На документи, якi подаються засобами електронного зв'язку, накладається електронний цифровий пiдпис особи, яка здiйснює операцiї з товарами.

     23. Посадова особа митного органу здiйснює перевiрку вiдомостей, якi змiнюються, заповнює поле "Вiдмiтки посадової особи митного органу" картки облiку ("Модифiкацiя").

     Картка облiку з внесеними змiнами надсилається до ЄАIС Держмитслужби.

     24. При внесеннi змiн до картки облiку облiковий номер особи, яка здiйснює операцiї з товарами, не змiнюється.

     25. Анулювання облiкового номера особи, яка здiйснює операцiї з товарами, здiйснюється митним органом оформлення картки облiку в таких випадках:

     за зверненням особи, яка здiйснює операцiї з товарами;

     у разi припинення особи, яка здiйснює операцiї з товарами.

     26. Рiшення про анулювання облiкового номера особи, яка здiйснює операцiї з товарами, приймає керiвник митного органу або особа, що його замiщує, за умови закiнчення всiх митних процедур, пов'язаних з такою особою.

     Про факт анулювання облiкових номерiв осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, митний орган письмово (або засобами електронного зв'язку) iнформує таких осiб у триденний строк.

     27. На всiх наявних примiрниках анульованої картки облiку вчиняється запис "Анульовано" iз зазначенням причини анулювання та робиться вiдмiтка в журналi реєстрацiї карток облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами.

     28. При анулюваннi картки облiку, оформленої засобами електронного зв'язку, посадова особа митного органу для оформлення картки облiку заповнює поле "Вiдмiтки посадової особи митного органу" картки облiку ("Анулювання") iз зазначенням причини анулювання та робить вiдмiтку в журналi реєстрацiї карток облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами.

     29. Анульованi картки облiку разом iз документами, якi були пiдставою для взяття на облiк у митному органi, та документами, на пiдставi яких здiйснювалось анулювання картки облiку, зберiгаються в електроннiй базi митного органу окремо вiд оформлених карток облiку протягом трьох рокiв з дати анулювання.

     30. Iнформацiя про анульованi картки облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, надсилається до ЄАIС Держмитслужби.

     31. Анульований облiковий номер особи, яка здiйснює операцiї з товарами, не може бути присвоєно iншiй особi, яка здiйснює операцiї з товарами.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

Картка облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами

 

Додаток 2
до Порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

Журнал реєстрацiї карток облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

_______________________________________________________
(найменування митного органу)

N з/п Номер картки облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами Облiковий номер особи Дата взяття на облiк Найменування особи, яка здiйснює операцiї з товарами / П. I. Б. фiзичної особи - пiдприємця Податковий номер платника податкiв П. I. Б. посадової особи митного органу, що здiйснила взяття на облiк особи, яка здiйснює операцiї з товарами Особиста номерна печатка посадової особи митного органу Примiтки
      /         /              
1 2   3   4 5 6 7 8 9 10 11
        /         /                            

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 634
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 серпня 2012 р. за N 1382/21694

Порядок
заповнення граф картки облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами

     1. Облiковий номер, що присвоюється митними органами України при постановцi на облiк, формується за такою схемою:

UA X XXXXXXXXXX ,
1 2 3

     де 1 - лiтерний код за Класифiкацiєю країн свiту, затвердженою наказом Державного комiтету статистики України вiд 22 грудня 2010 року N 527;

     2 - зазначається:

     "0" - для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi мають реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв;

     "1" - для юридичних осiб;

     "2" - для iнших фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     "3" - для iнших осiб;

     3 - зазначається код:

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi мають реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, - реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв;

     для iнших фiзичних осiб - пiдприємцiв код формується з контрольної лiтери N та порядкового номера, що генерується ЄАIС Держмитслужби, починаючи з 1;

     для юридичних осiб - 8-значний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України, що ведеться органами державної статистики, доповнений на початку двома нулями;

     для iнших осiб код формується з контрольної лiтери N та 9-значного порядкового номера, що генерується ЄАIС Держмитслужби, починаючи з 1.

     2. Графи картки облiку заповнюються у такому порядку:

     Графа 1 "Дата, з якої особа перебуває на облiку"

     Заповнюється посадовою особою митного органу, зазначається дата, з якої особа перебуває на облiку в митних органах. Для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що стали на облiк в митних органах до 31 грудня 2000 року, замiсть дати зазначається календарний рiк. Ця дата не мiняється при внесеннi змiн до картки облiку.

     Графа 2 "Дата взяття на облiк особи"

     Заповнюється посадовою особою митного органу, зазначається дата взяття на облiк особи.

     Графа 3 "Повне найменування / П. I. Б."

     Зазначається найменування юридичної особи вiдповiдно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, для представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi - вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi на територiї Українi, на яке поширюється дiя Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", видане центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики.

     Для фiзичних осiб - пiдприємцiв зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi.

     Графа 4 "Скорочене найменування (за наявностi)"

     Зазначається скорочене найменування особи вiдповiдно до установчих документiв.

     Для фiзичних осiб - пiдприємцiв графа не заповнюється.

     Графа 5 "Код за ЄДРПОУ"

     Для юридичних осiб зазначається код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ).

     "Код за КОАТУУ"

     Зазначаються першi двi цифри 10-значного коду за Класифiкатором об'єктiв адмiнiстративно-територiального устрою України, затвердженим наказом Державної служби статистики України вiд 09 грудня 1997 року N 78.

     Графа 6 "Податковий номер платника податкiв в органах державної податкової служби"

     Для фiзичних осiб - пiдприємцiв зазначається податковий номер платника податкiв в органах державної податкової служби.

     Графа 7 "Реєстрацiйний та iдентифiкацiйний номер економiчного оператора (код EORI) за наявностi"

     Зазначається для представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi (за наявностi).

     Графи 8, 9 заповнюються фiзичною особою - пiдприємцем.

     Графа 10 "Мiсцезнаходження (для юридичної особи) / мiсце проживання (для фiзичної особи - пiдприємця)"

     Зазначається мiсцезнаходження особи вiдповiдно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв або мiсце проживання для фiзичної особи - пiдприємця.

     Графа 11 "Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв"

     Зазначаються номер виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та дата проведення державної реєстрацiї.

     Графа 12 "Свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi"

     Зазначаються номер i дата видачi центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики свiдоцтва про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi.

     Графа 13 "Орган державної податкової служби"

     Зазначаються найменування та код за ЄДРПОУ органу державної податкової служби.

     Графа 14 "Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть"

     Зазначаються номер свiдоцтва про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть, дата видачi свiдоцтва, а також iндивiдуальний податковий номер вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть. У разi вiдсутностi свiдоцтва графа не заповнюється.

     У графах 15, 16 зазначаються вiдомостi про всi банкiвськi установи, у яких особа має рахунки у нацiональнiй валютi України та iноземнiй валютi i через якi здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчними операцiями з товарами та/або використовує для сплати митних платежiв або їх забезпечення.

     У графi 17 зазначаються вiдомостi про фiлiї (за наявностi).

     Графа 18 "Керiвник пiдприємства (для юридичних осiб)"

     Зазначаються вiдомостi про керiвника юридичної особи (прiзвище, iм'я та по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, номер паспорта, серiя, ким i коли виданий, номер телефону (факсу), пiдпис керiвника).

     Графа 19 "Головний бухгалтер (для юридичних осiб)"

     Зазначаються вiдомостi про головного бухгалтера юридичної особи (прiзвище, iм'я та по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, номер паспорта, серiя, ким i коли виданий, номер телефону (факсу), пiдпис головного бухгалтера).

     Графа 20 "Особи, уповноваженi на роботу з митними органами"

     Зазначаються вiдомостi про всiх осiб, якi уповноваженi на роботу з митним органом (прiзвище, iм'я та по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, номер паспорта, серiя, ким i коли виданий, номер телефону (факсу), пiдпис).

     Графа 21 "Вiдмiтки посадової особи митного органу"

     Залишається мiсце для вiдмiток митного органу.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук